تقدیرنامه های ما

وزارت ورزش و جوانان
تقدیرنامه از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

تقدیرنامه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان

تقدیر از تهیه گزارش و مطالعه توجیهی
تقدیرنامه از بنیاد خفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس

تقدیرنامه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان

اعلام رضایت از بنای آزمایشگاه
تقدیرنامه از دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

اعلام رضایت از بنای IT
تقدیرنامه از دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

تقدیرنامه شرکت در همایش
روز سیاسی بیست و چهارم خرداد

تقدیرنامه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان

بازدیدها: 48