مرکز IT دانشگاه زابل

مرکز IT دانشگاه زابل : دو هزار و ششصد متر مربع تعداد طبقه : دو طبقه

محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل

طراحان معماری : بهاره چاوشی ، پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر، حسین پرگاری

همکاران سازه : تانیا زند میر الوند

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات الکتریکال : ساسون بغوزیان خویگانی

دانشکده انفورماتیک و مرکز IT دانشگاه زابل در سال هزار و سیصد و نود و یک با مساحت 2600 مترمربع طی قراردادی به مهندسین مشاور اروین معماری پارس محول گردید.

طراحی معماری ساختمان مرکز IT دانشگاه زابل بنا به درخواست کارفرما آقای دکتر اوکاتی رییس وقت دانشگاه  بگونه ای انجام شد که فضاهای دانشکده انفورماتیک و مرکز IT تفکیک گردند . فضاهای دانشکده انفورماتیک و فضای مرکز IT هر کدام در یک طبقه جای گرفتند.

ساختمان علاوه بر این که یک کل است امکان بهره برداری از هر طبقه در ساعات مختلف روز به تنهایی میسر است.این امر به علت امکان استفاده از فضاهای دانشجویی در ساعات غیر اداری بوده است.در طراحی حجمی معماری ایده حجم کلی ساختمان از یک موس الهام گرفته شده است. دانشکده انفورماتیک در دو طبقه طراحی شده است . طبقه اول شامل اتاق سرور ، فضاهای اداری معاونت آموزشی دانشگاه و ثبت نام دانشجویان می باشد. طبقه دوم شامل کلاسهای درس ، اتاقهای اساتید و مراکز کامپیوتر دانشجویی می باشد. ارتباطات عمودی ساختمان بگونه ای طراحی شده است که دسترسی به طبقه اول ، با وجود تعطیل بودن طبقه همکف میسر است .

ساختمان مذکور پس از طراحی معماری، توسط کارشناسان سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی گردید. بودجه این طرح از محل طرحهای عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای کشور تامین شده است. برای  دانشکده در سال هزار و سیصد و نود و سه طی تشریفات مناقصه انتخاب پیمانکار گردید .از سال مذکور نیز عملیات اجرایی توسط پیمانکار و تحت نظارت مهندسین مشاور اروین معماری پارس در حال اجرا میباشد.

بازدیدها: 22