کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مشخصات طرح 

زیر بنای کتابخانه مرکزی : سه هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : دو طبقه

محل اجرا : استان خوزستان شهرستان خرمشهر

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، حسین پرگاری

همکاران سازه : مهدی رزمجو ، کیارش هاشمیان تبریزی

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات مکانیکال : ساسون بغوزیان خویگانی ، انوشه اسراری

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با زیربنای 3500 متر مربع در سال 1386 به مهندسین مشاور اروین معماری پارس جهت طراحی محول گردید. این پروژه بعد از انجام موفق  پروژه های آزمایشگاههای مرکزی و سلف سرویس ارجاع شد. در طراحی معماری این پروژه ایده ها و مفاهیم کلی از سوی کارفرما و به خصوص پروفسور احمد سواری ارائه شد. طراحی معماری توسط مهندسین مشاور اورین معماری پارس در جهت ایده های ارائه شده شکل گرفت. ایده کلی طراحی با تعامل کارفرما و مشاور شکل گرفت.این ایده شامل استفاده از فرم لنگر با کنایه از لنگر انداختن کشتی علم و دانش در این دانشگاه، استفاده از برخی از عناصر معماری بومی در کنار معماری مدرن همراه با معماری پویا به منظور تبادر پیام ” حرکت مردم وی خوزستان از سنت به سوی مدرنیته و علم و دانش با حفظ ارزشهای فرهنگی ایرانی و دینی ” بود.

این ساختمان در دو طبقه طراحی شد. طبقه اول به مخازن کتاب با توجه به بار مرده آن و سالنهای مطالعه اختصاص یافت .طبقه دوم نیز در یرگیرنده سایتهای رایانه ای و فضاهای اداری کتابخانه است .

در طراحی معماری کتابخانه مرکزی ، تلاش مشاور  در احترام به خواسته ها و ایده های کارفرما و طراحی مبتنی بر اصول زیبایی شناختی و طراحی همگون بوده است.

محل تامین اعتبار از محل بودجه طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایه ای تامین گردیده است . عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی بعد از تشریفات برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار با نظارت عوامل مهندسین مشاور اروین معماری پارس آغاز گردید .

بازدیدها: 9