اولين كايت ضلع شرقی استادیوم پارس شیراز با مالکیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پس از ساخته شدن در کارخانه با رعایت کلیه اصول ایمنی در مورخ 1395/12/23 با نظارت مهندسين مشاور اروين معماری پارس نصب گرديد.

استادیوم پارس شیراز
نصب اولین کایت استادیوم ۵۰۰۰۰ نفری پارس شیراز

بازدیدها: 7