دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشخصات طرح دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زیر بنای دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع :  دوازده هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : سه طبقه

محل اجرا : استان تهران شهرستان تهران

همکاران طراحی معماری : هومن ریخته گر مشهد ، پیمان رزمجو

همکاران سازه : مهدی رزمجو ، کیارش هاشمیان تبریزی

همکاران تاسیسات مکانیکال : نوید ریخته گر مشهد

همکاران تاسیسات الکتریکال: ساسون بغوزیان خویگانی ، انوشه اسراری

ساختمان دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع در اراضی توسعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با زیر بنای دوازده هزار و پانصد متر مربع متر مربع در سال هزار و سیصد هشتاد و شش به مهندسین مشاور اروین معماری پارس ارجاع گردید. در طراحی معماری این دانشکده که بنا به جبر سایت از تراکم صد درصد سایت استفاده شده است. همچنین با توجه به عدم مکانیابی ساختمان ها در پردیس اصلی دانشگاه، الزام به طراحی پارکینگ جهت اساتیدو کارمندان طراحی می گردید. سایت این پرويه خارج از پردیس اصلی دانشگاه می باشد . سایت پروژه در محل اراضی خریداری شده از محل طرح ساماندهی دانشگاه قرار دارد.

این ساختمان دارای شش طبقه روی زمین و زیر طبقه زیر زمین می باشد. طبقات زیر زمین به پارکینگ اختصاص داده شده است . در طبقات روی زمین ساختمان به دو بخش مجزا تقسیم شده است . یک بخش دانشکده علوم پایه و بخش دوم دانشکده مهندسی است . این دو دانشکده دارای ورودی های کاملا مجزا می باشند. فضاهای آموزشی و کمک آموزشی هر دانشکده در طبقات همکف تا چهارم طراحی شده اند. طبقه پنجم هر دانشکده نیز به فضاهای اداری و ریاست دانشکده اختصاص یافته است .

در طراحی این ساختمانها، معماران مهندسین مشاور اروین معماری پارس به هرم جمعیتی، میزان بار هر طبقه نظر به به ارتفاع پروژه توجه ویژه داشته است.

بودجه طرح از محل اعتبارات طراح های عمرانی تامین گردید . پروژه پس از اجرا در سال هزار و سیصد و نود و یک به بهره برداری رسید.

بازدیدها: 23