دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

زیر بنای دانشکده فنی و مهندسی : شش هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : سه طبقه

محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر

 طراح معماری : پیمان رزمجو

همکاران سازه : مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات الکتریکال : انوشه اسراری

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولایت در سال 1389 به مهندسین مشاور اروین معماری پارس ارجاع شد . این ساختمان در شش هزار و دویست ‌ پنجاه متر مربع در سه طبقه طراحی گردید. در این طرح علاوه بر تلاش معماران بر پویایی فرم ، سه فضای آموزش عملی، آموزش نظری و کمک آموزشی به گونه ای از یکدیگر تفکیک شده اند که امکان بهره برداری مجزا از فضاها در ساعات مختلف روز مهیا باشد. علت این تفکیک در صرفه جویی در انرژی به خاطر شرایط اقلیمی و شرایط خاص منطقه و به سبب آن سرویس دهی فضاهای کمک آموزشی تا ساعت 10 شب خلاصه می گردد.

همچنین با توجه به خواست کارفرما فضای دانشکده به گونه ای طراحی گردید که در سالهای آینده بخش آموزش عملی و آموزش نظری بتوانند توسعه افقی یابند بدون آنکه به روح طرح لطمه جدی وارد گردد.

این بنا در سه طبقه و دو بال و یک مفصل توسط معماران اروین معماری پارس طراحی شده است.

یک بال اختصاص به آزمایشگاه ها و کارگاههای فنی ‌ مهندسی در طبقه همکف و اول  دارد . در طبقه آخر این بال نیز اتاقهای اساتید و اعضای هیات علمی طراحی شده اند. امکان توسعه این بال در طبقات همکف و اول پیش بینی شده است .

بال دوم در همه طبقات همکف ، اول و دوم به کلاسهای آموزشی اختصاص دارد . به موازات مفصل ورودی و در قطاعی از دایره در طبقه اول کتابخانه  طراحی شده است. همین قطاع در طبقه اول سایت کامپیوتر را در بر گرفته است . لابی مدور هم به عنوان مفصل و ورودی عمل کرده و هم به پویایی فضا کمک میکند. استفاده از بازشو به پایین ( VOID) در طراحی لابی ورودی به علت افزایش ارتفاع ورودی و پویایی فضایی بوده  است.

عملیات اجرایی این پروژه نیز از سال 1391به پیمانکار و تحت نظارت مهندسین مشاور اروین معماری پارس واگذار گردید.

بازدیدها: 74