سازمان مرکزی دانشگاه تربت حیدریه

مشخصات طرح ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تربت حیدریه:

زیر بنای ساختمان اداری: دو هزار و صد متر مربع

تعداد طبقه : سه طبقه

محل اجرا : استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهاره چاوشی ، پرستو فردی

همکاران سازه : تانیا زند میر الوند

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات مکانیکال : ساسون بغوزیان خویگانی

سازمان مرکزی دانشگاه تربت حیدریه در سال هزار و سیصد و نود و دو در سه طبقه و با مساحت دو هزار و صد مترمربع براساس اولویت های فضایی دانشگاه توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی گردید.  دو طبقه زیرین به فضاهای معاونتهای دانشگاه بر اساس چارت سازمانی اختصاص یافت . طبقه فوفانی نیز به حوزه ریاست دانشگاه و هیات امنا اختصاص داده و طراحی گردید.

با توجه به محدودیت های سایت و مشکلات مالکیت زمین در قسمت ورودی و احتمال عدم اجازه اجرای سردر به دانشگاه، ساختمان مذکور به گونه ای طراحی گردید تا در صورت عدم امکان اجرای سردر بتوان تداعی کننده دروازه ورودی دانشگاه نیز باشد.

مقرر بود تا بودجه طرح ، پس از تصویب کمیسیون ماده 32 قانون برنامه ، از محل بودجه طرحهای عمرانی قانون بودجه تامین گردد . این پروژه پس از تصویب در کمیسیون مذکور با استناد به گزارش توجیهی مشاور ، در شرایط نامعلومی بسر می برد.

بازدیدها: 22