سالن های ورزشی چند منظوره و زمین های تمرینی فوتبال

به مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سالهای اخیر سالن های ورزشی چند منظوره ای توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ،ارجاع گردید. این مهندسین مشاور، پرويه های ارجاع شده را را با حداقل بودجه مصوب و با شرایط حاکم بر طرحهای عمرانی طراحی و نظارت نموده است. در این طراحی ها تلاش مجموعه طراحان بر ایجاد فضاهایی پویا و خلاق و منطبق بر استانداردهای ورزشی حتی با وجود محدودیت های فراوان بودجه بوده است.

سالن های ورزشی چند منظوره در سطح منطقه ای که توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی و نظارت شده اند به شرح ذیل می باشند:

1-      سالن ورزشی چند منظوره برسیان اصفهان

2-      سالن ورزشی چند منظوره قهی اصفهان

3-      سالن ورزشی چند منظوره دستجرد اصفهان

4-      سالن ورزشی چند منظوره محمود آباد اصفهان

5-      سالن ورزشی چند منظوره جندان اصفهان

6-      سالن ورزشی چند منظوره بهرام آباد اصفهان

7-      سالن ورزشی چند منظوره آذرخواران اصفهان

8-      سالن ورزشی چند منظوره اشکاوند اصفهان

9-      سالن ورزشی چند منظوره خوراسگان اصفهان

10-   سالن ورزشی چند منظوره منشیان اصفهان

11-   زمین چمن مصنوعی فاضل آباد گلستان

12-   زمین چمن مصنوعی کلاله گلستان

13-   سالن چند منظوره تمرینی ششتمد خراسان

14-   سالن چند منظوره تمرینی زاوه خراسان

15-   سالن چند منظوره تمرینی تربت حیدریه خراسان  

16-   سالن ورزشی چند منظوره واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

بازدیدها: 44